Головна Новини Контакти
Про організацію Статут Долучитися до фінансування Вступ Галерея


???? ...

Статут

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА ІНІЦІАТИВА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація „Українська ініціатива" є Громадською організацією, створеною громадянами України на основі добровільності, рівноправності та законності для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Громадська організація „Українська ініціатива" (далі "Організація") створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про об’єднання громадян", іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.3. Організація поширює свою діяльність на території міста Києва.
1.4. Організація є юридичною особою, яка об’єднує громадян в міру розкриття їх самосвідомості, творчої ініціативи та усвідомлення своєї ролі у процесі розвитку суспільства.
1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, може мати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються постійно діючим Центральним статутним органом Організації. Символіка реєструється в установленому порядку. 
1.6. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація, у встановленому чинним законодавством порядку, має право:
- засновувати або вступати в міжнародні громадські /неурядові/ організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійснюванні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; 
- реалізовувати свої завдання у взаємодії з органами державної влади і управління, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та іншими об’єднаннями громадян, як в Україні так і за її межами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України та міжнародним зобов’язанням України; 
- представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;
- отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;
- вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Організації;
- поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;
- засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством;
- засновувати засоби масової інформації.
1.7. Організація здійснює громадську діяльність – безкорисливу діяльність, що не передбачає одержання прибутків від такої діяльності на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади та управління, та не позбавляє права на отримання державної підтримки. 
1.8. Діяльність Організації не обмежується строком.
1.9. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації.
1.10. Організація в повному обсязі користується правами визначеними чинним законодавством для об’єднань громадян (громадських організацій). 
1.11. Повна назва Організації:
українською мовою - Громадська організація „Українська ініціатива"
російською мовою - Общественная организация “Украинская инициатива”
Скорочена назва Організації:
українською мовою - ГО „Українська ініціатива"
російською мовою - ОО “Украинская инициатива”
1.12. Юридична адреса постійно діючого статутного органу Організації:
Україна, 03680, м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Заболотного, 150А, оф. 36а

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Мета: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації.
Організація підтримує намір громадян – членів організації найбільш повно розвивати, виражати, задовольняти та захищати свої законні духовні, творчі, соціальні, екологічні та економічні інтереси і потреби. 
2.2. Завдання : 
- об'єднання зусиль для задоволення та захисту політичних, економічних, соціальних, екологічних, культурних та інших інтересів громадян України; 
- сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів і талановитих громадян України, підтримка важливих проектів;
- сприяння створенню умов для встановлення, розвитку ділових та товариських контактів, взаємного спілкування громадян, поширення їхніх зв'язків із громадськістю, колективами підприємств, установ, організацій на території України і за її межами;
- сприяння процесу духовного й культурного відродження шляхом безпосередньої участі у відбудові, реставрації та захисті пам'яток історії та культури;
- сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;
- сприяння проведенню навчально-просвітницьких заходів з екологічних питань;
- сприяння проведенню природоохоронних заходів;
- впровадження концепції систематичної екологічної освіти в закладах освіти;
- участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах та екологічних школах;
- організація конференцій громадськості, навчальних семінарів, тренінгів, екологічних шкіл;
- участь та організація культурно-масових, природоохоронних, просвітницьких та інших заходів;
- взаємодія з органами охорони здоров'я, освіти, культури та ін., як на Україні, так і за кордоном для здійснення своєї місії;
- встановлення прямих міжнародних контактів і зв'язків зі схожими організаціями, державними органами влади для виконання мети та завдань Організації.
2.3. Для здійснення своїх статутних цілей та завдань Організація має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- створювати установи та організації;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- вносити пропозиції до органів влади та управління;
- разповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації;
- створювати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
- поширювати інформацію про діяльність Організації;
- за рахунок власних та залучених коштів організовувати практичні заходи, спрямовані на збереження і відтворення природних багатств, охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, вживає заходи для консолідації з цією метою інших громадських організацій, рухів, та формувань екологічної спрямованості;
- з метою здійснення просвітницької діяльності, виховання i освіти створювати на громадських засадах екологічні культурно-просвітницькі заклади, клуби, спеціалізовані підрозділи, організує лекції, виставки, конкурси, лотереї, благодійні акції, має власні друковані органи, використовує в своїй діяльності періодичну пресу, радіо, телебачення, Інтернет;
- взаємодіяти з органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування для досягнення своїх цілей;
  Організація користується і іншими правами, передбаченими законами України.
2.4. Для досягнення статутної мети та реалізації завдань у встановленому законодавством порядку Організація: 
- здійснює постійну взаємодію, забезпечує найбільшу ефективність стосунків і створює умови для плідної співпраці на засадах взаємної поваги, невтручання в особисті справи та життя партнерів, неупередженості та спільності інтересів;
- організовує та проводить збори, зустрічі, наради, конференції, семінари, тощо; 
- створює серед членів Організації на громадських засадах без надання статусу юридичної особи об'єднання (клуби) за інтересами;
- акумулює внески членів Організації, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- сприяє охороні пам'яток історії, культури, музейних цінностей, історичного середовища;
- бере участь в організації та проведенні заходів державних органів і громадських організацій, виставок, фестивалів, культурно-мистецьких та інших подібних масових заходів;
- здійснює постійну роботу і докладає зусиль щодо захисту соціальних, ділових, виробничих, творчих, культурних та інших спільних інтересів своїх членів;
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
- представляє та захищає власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, установах і організаціях;
- проводить благодійну діяльність з метою надання допомоги обдарованим дітям, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та людям похилого віку в будинках-інтернатах;
- здійснює необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ й організацій зі статусом юридичної особи;
- бере участь у заснуванні та реалізації екологічних, оздоровчих, спортивних, культурно-просвітницьких та наукових програм; 
- розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої цілі;
- при необхідності засновує засоби масової інформації;
- засновує або вступає в інші громадські об'єднання України, іноземні та міжнародні (недержавні) організації, утворює міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримує прямі міжнародні контакти, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
- підтримує зв'язки з іншими громадськими об'єднаннями;
- одержує у встановленому порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- використовує фінансові кошти фізичних осіб, отриманих на підставах та порядку передбачених законодавством, для здійснення статутної діяльності;
- вносить пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення мети діяльності Організації, яку зазначено у пункті 2.2. цього Статуту.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИБУТТЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

3.1 Членство в Організації може бути індивідуальним і колективним.
3.2 Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства які досягли 18-річного віку, є дієздатними у правовому відношенні, визнають Статут Організації та беруть участь в її роботі.
3.3 Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, які підтримують цілі та завдання Організації, і надають за власним бажанням матеріальну, інтелектуальну, моральну та іншу підтримку Організації.
3.4 Прийом в члени Організації здійснюється Загальними зборами, Радою або Правлінням на підставі письмової заяви особи, що виявила бажання вступити до Організації або протоколу загальних зборів відповідної установи, організації, що прийняла рішення про вступ до Організації. Одночасно членами Організації вважаються всі особи, які взяли участь в його Установчих зборах і погодились стати його членами.
3.5 Відмова в прийнятті в члени Організації може бути оскаржена в будь-який час у Раді Організації або на його Загальних зборах. Рішення з цього приводу зазначених керівних органів Організації є остаточним і не може бути оскаржене, окрім випадків виникнення обставин, що знову відкрилися, або на вимогу не менше третини членів Ради Організації чи членів Організації, присутніх на Загальних зборах, що має бути засвідчено їхніми підписами.
3.6 Індивідуальні та колективні члени Організації в особі своїх повноважних представників мають рівні права й обов'язки та надалі іменуються членами Громадської організаціії „Українська ініціатива" .
3.7 Вихід із членів Організації здійснюється на підставі письмової заяви особи, або протоколу зборів. Підставою для виходу з членів Організації може бути усна заява його члена, яка належним чином оформлена протоколом засідання Загальних зборів, Ради або Правління. Обговорення цього питання може відбуватися тільки за згодою члена Організації, який виходить з нього.
3.8 У разі невиконання положень цього Статуту, член Організації може бути виключений із Організації за рішенням Правління, Ради Організації або Загальних зборів. Рішення Правління про виключення з Організації як індивідуальних, так і колективних членів підлягає затвердженню Радою Організації або Загальними зборами.
3.9 Розмір та порядок плати членських та вступних внесків встановлюється Правлінням, Радою Організації або Загальними збори.
3.10 У разі вибуття як індивідуальних, так і колективних членів із Організації членські та вступні внески не повертаються.

 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Члени Організації мають право:
- обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Організації;
- брати участь в усіх заходах, що проводить Організації;
- вносити пропозиції до керівних органів Організації з питань, що стосуються його діяльності й вимагати відповіді за суттю проблем, що порушені;
- вільно обговорювати на Загальних зборах (відповідно до встановленого регламенту) питання діяльності Організації і його керівних органів, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
- одержувати повну інформацію про діяльність Організації;
- виходити у встановленому порядку з членів Організації;
- члени Організації мають інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
4.2. Колективні члени Організації реалізують зазначені права через своїх повноважних представників.
4.3. Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватися положень цього Статуту і сприяти виконанню завдань Організації;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Організації; 
- брати безпосередню участь у діяльності Організації, виконувати вимоги Статуту та інших документів Організації, прийнятих його керівними органами відповідно до їх компетенції;
- своєчасно сплачувати вступний та членські внески

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

 

5.1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 5.1.1. Керівними органами Організації є:
- Загальні збори членів Організації (надалі - Загальні збори);
- Рада Організації; 
- Правління Організації;
- Опікунська рада Організації;
5.1.2. Керівною особою Організації є Голова Ради Організації.

5.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.2.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори його членів. 
5.2.2. Загальні збори скликаються Радою Організації за потребою та у зв'язку зі знаменними подіями, але не рідше одного разу на два роки. Пропозиції про час, місце проведення, порядок денний та норми представництва на Загальних зборах вносяться Правлінням Організації і затверджуються Радою Організації.
5.2.3. Позачергові збори можуть бути скликані Радою Організації або на вимогу не менше 3/4 загальної кількості членів Організації не пізніше 60 днів від дня офіційного отримання такої пропозиції.
5.2.4. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності Організації.  
5.2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі питання:
- затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до нього;
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- реалізація права власності
- визначення розміру вступних та членських внесків; 
- обрання відкритим голосуванням строком на 2 роки та відкликання членів Ради Організації, Голови Ради Організації, заступників Голови Ради Організації, Голови Правління, Голови Ревізійної комісії;
- обрання Ревізійної комісії;
- заслуховування звітів Ради Організації, Ревізійної комісії за звітний період, оцінка їх діяльності;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
- призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- відміна рішень будь-яких керівних органів або осіб Організації.
5.2.6. Загальні збори є правомочними, якщо на зборах присутні не менше половини індивідуальних членів Організації та уповноважених осіб його колективних членів.
5.2.7. Рішення Загальних зборів з питань про внесення змін і доповнень до Статуту Організації, припинення діяльності Організації, реорганізацію є правочинними, якщо за них проголосувало 3/4 членів Організації, які беруть участь у Загальних зборах. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

5.3. РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.3.1 Рада Організації є представницьким керівним органом Організації, що діє на громадських засадах і обирається Загальними зборами Організації строком на 5 роки. До складу Ради Організації входять члени Організації.
5.3.2 Рада Організації збирається на свої засідання за необхідністю, але не рідше одного разу на півроку. Позачергово вона може бути скликана на вимогу не менше 3/4 членів Ради Організації, за рішенням Голови Ради Організації або на вимогу Правління Організації. У разі прийняття рішення про скликання позачергового засідання Ради таке засідання має бути скликане, не пізніше, ніж через 30 днів після прийняття відповідного рішення.
5.3.3 Засідання Ради Організації вважається правомочним, якщо на засіданні присутні не менше 3/4 членів Ради. Рішення Ради Організації можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів (за ініціативою Голови Ради Організації). Порядок та термін опитування реєструється рішенням Ради Організації. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Ради Організації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради Організації.
5.3.4 До компетенції Ради Організації належать такі питання:  
- затвердження річного бюджету Організації; 
- обрання та відкликання членів Опікунської ради Організації;
- обрання та відкликання Голови Опікунської ради Організації;
- обрання Правління „Поділля” з числа членів Ради Організації;
- заслуховування звітів Голови Правління Організації про діяльність Правління не рідше, ніж один раз на рік;
- заслуховування щорічних звітів Опікунської ради Організації; 
- прийняття рішень про скликання чергових та позачергових Загальних зборів Організації;
- розгляд апеляцій на рішення керівних органів Організації, поданих індивідуальними або колективними членами;
- прийняття рішень про виключення з членів Організації;
- відміна рішень Правління, які суперечать Статуту або чинному законодавству;
- виконання організаційної та координаційної роботи для реалізації завдань Організації в період між Загальними зборами; 
- утворення постійних і тимчасових комісій з різних напрямків роботи, координація і всіляке сприяння їх діяльності;

5.4. ГОЛОВА РАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.4.1. Голова Ради Організації та його заступники обираються Загальними зборами Організації строком на 5 (п’ять) років.
5.4.2. Голова Ради Організації:
- здійснює загальне керівництво Організацією, Радою Організації, забезпечує розробку стратегічних напрямків розвитку і методичних засад діяльності Організації;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
- скликає позачергові засідання Ради Організації та Опікунської ради;
- представляє Організацію перед органами державної влади і органами місцевого самоврядування, установами і організаціями, в зовнішніх стосунках; 
- уповноважує одного з заступників Голови Ради Організації виконувати обов'язки Голови Ради Організації на період його відсутності; 
- укладає від імені Організації угоди з державними, громадськими та іншими організаціями, підприємствами, установами не залежно від форм власності, а також з фізичними особами, як на території України, так i за її межами з питань, що стосуються предмету статутної діяльності;
- має право підпису документів від імені Організації;
- має право підпису фінансових документів Громадської організації Організації;
- пропонує кандидатури на посади Голови Правління, Голови Опікунської ради Організації та заступників Голови Ради Організації;
- ініціює проведення опитування членів Ради Організації з метою прийняття рішення Ради Організації;
- проголошує заяви від імені Організації;
- здійснює інші повноваження, що не суперечать Статуту Організації.
5.4.3. Голова Ради Організації звітує перед Загальними зборами Організації про діяльність Організації за період між Загальними зборами.
5.4.4. Заступники Голови Ради Організації:
- забезпечують організацію та керівництво роботою за напрямками діяльності що необхідні для досягнення статутної мети та завдань Організації;
- вносять пропозиції щодо вирішення статутних та поточних завдань Організації;
- здійснюють інші повноваження, що не суперечать Статуту Організації;
- можуть звітувати перед Загальними зборами за роботу, проведену по тому напрямку діяльності, за який вони відповідають.

5.5. ОПІКУНСЬКА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.5.1. Опікунська рада Організації є постійно діючим органом Організації, що створюється з метою розробки його фінансово-економічної стратегії, забезпечення його діяльності належними фінансово-матеріальними ресурсами, діяльності підприємств Організації, захисту інтересів Організації та здійснення поточного контролю за фінансово-економічною діяльністю Правління Організації та Виконавчої дирекції.
5.5.2. Члени Опікунської ради обираються Радою Організації строком на 2 роки з числа членів Організації.
5.5.3. Голова Опікунської ради обирається Радою Організації строком на 2 роки і за посадою є заступником Голови Ради Організації. 
5.5.4. Засідання Опікунської ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 3/4 її членів. Рішення Опікунської ради приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Опікунської ради є вирішальним.
5.5.5. Позачергові засідання Опікунської ради скликаються на вимогу Голови цієї Ради або більшої половини її членів, або на вимогу Голови Ради Організації.
5.5.6. Опікунська рада подає Раді Організації звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Опікунської ради незадовільною, Рада Організації приймає рішення про зміни у складі Опікунської ради.

5.6. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.6.1. Правління Організації є колегіальним постійно діючим органом керівництва „Поділля”, який безпосередньо здійснює поточне управління Організації в період між засіданнями Ради Організації.
5.6.2. Правління Організації обирається Радою Організації з членів Ради Організації строком на 2 роки. 
5.6.3. Засідання „Правління” вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. У засіданнях Правління має право брати участь із правом вирішального голосу Голова Ради Організації та з правом дорадчого голосу – Голова Опікунської ради та Голова Ревізійної комісії. Рішення Правління Організації можуть прийматися як на його засіданнях, так і шляхом опитування його членів (за ініціативою Голови Правління). Порядок та термін опитування визначаються рішенням Правління. Рішення, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Правління Організації. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Організації.
5.6.4. Правління:
- має право приймати рішення з усіх питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів Організації, компетенції Голови Ради Організації, Ради Організації, Опікунської ради; 
- обирає заступників Голови Правління з числа членів Правління, за поданням Голови Правління;
- затверджує штатний розклад Виконавчої дирекції Організації;
- обирає та звільняє Виконавчого директора Організації за поданням Голови Правління;
- затверджує плани роботи і кошториси витрат Організації;
- надає право підпису фінансових документів Організації; 
- приймає рішення про створення та припинення діяльності підприємств;
- приймає рішення про прийом в члени Організації;
- визначає порядок сплати членських внесків та затверджує Положення "Про сплату внесків членами Організації; 
- затверджує положення про створювані Організацією суб'єкти;
- затверджує зразки печатки, символіки та іншої атрибутики.
5.6.5. Голова Правління Організації: 
- обирається Загальними зборами і за посадою є заступником Голови Ради Організації;
- здійснює організацію та керівництво роботою Правління Організації; 
- забезпечує розробку напрямків поточної роботи і методичних засад діяльності Правління;
- забезпечує виконання рішень Правління Організації, Ради Організації та Загальних зборів Організації;
- має право підпису документів від імені Організації;
- має право підпису фінансових документів Організації;
- скликає позачергові засідання Правління; 
- представляє Організацію, як заступник Голови Ради Організації, перед органами державної влади і органами місцевого самоврядування, установами і організаціями, в зовнішніх стосунках; 
- уповноважує одного з заступників Голови Правління Організації виконувати обов'язки Голови Правління Організації на період його відсутності; 
- пропонує для затвердження Правлінням кандидатури на посади заступників Голови Правління Організації та Виконавчого директора Організації;  
- ініціює за необхідністю проведення опитувань членів Правління Організації;
- проголошує заяви від імені Організації;
- здійснює інші повноваження, що не суперечать Статуту Організації.
5.6.6. Заступники Голови Правління Організації: 
- забезпечують роботу за напрямками діяльності у відповідності з розподілом обов’язків між заступниками та планами роботи Правління Організації;
- вносять пропозиції щодо вирішення поточних завдань Правління;
- здійснюють інші повноваження, що не суперечать Статуту Організації;
- звітують перед Правлінням Організації за проведену роботу.

5.7. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.7.1. Виконавча дирекція Організації вирішує усі питання діяльності Організації, за винятком тих, що належать до компетенції Голови Ради Організації, Ради Організації, Опікунської ради та Правління Організації.
Виконавча дирекція Організації:
- розглядає пропозиції, заяви та звернення членів Організації з питань діяльності Організації; 
- складає та подає Правлінню Організації проекти кошторисів Організації;
- подає Правлінню Організації звіти про роботу Виконавчої дирекції Організації;
- здійснює іншу діяльність з метою досягнення статутної мети та виконання завдань Організації відповідно до рішень Ради та Правління Організації.
5.7.2. На працівників Виконавчої дирекції поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
5.7.3. Виконавчий директор обирається та звільняється Правлінням Організації за поданням Голови Правління. Всі інші працівники виконавчої дирекції приймаються на роботу та звільняються з неї за поданням Виконавчого директора, Головою Правління Організації або його заступниками в тому випадку, якщо Голова делегував заступникам відповідні повноваження.  

5.8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.8.1. Голова та члени Ревізійної комісії Організації обираються Загальними зборами Організації строком на 2 роки та діють на підставі Статуту. До складу Ревізійної комісії Організації не можуть входити члени керівних органів Організації та Виконавчої дирекції Організації. 
5.8.2. До компетенції Ревізійної комісії Організації належать такі питання:
- надання висновків щодо відповідності Статуту, рішень, прийнятих Загальними зборами, Головою Ради Організації, Радою Організації, Правлінням Організації та Виконавчою дирекцією Організації; 
- здійснення не менше ніж один раз на рік ревізії фінансової та господарської діяльності Виконавчої дирекції Організації. Для здійснення таких перевірок Ревізійна комісія може залучати експертів, відповідних фахівців згідно із затвердженим кошторисом Організації;
- контроль обліку членів Організації; 
- перевірка строків та правильності проходження справ, роботи з пропозиціями та заявами у Виконавчій дирекції Організації, упорядкування і зберігання документів Організації.
5.8.3. Члени Ревізійної комісії мають право доступу та перевірки будь-яких фінансових документів Організації. Контроль за діяльністю Організації здійснюється у формі ревізій та перевірок. Про результати ревізій та перевірок складаються висновки, які подаються Раді Організації для інформації чи прийняття відповідного рішення у разі необхідності.
5.8.4. Голова Ревізійної комісії головує на всіх засіданнях комісії і бере участь у роботі Ради Організації та Правління Організації з правом дорадчого голосу.
5.8.5. Ревізійна комісія Організації звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Організації. Про результати проведення перевірок Ревізійна комісія інформує Раду Організації та Опікунську раду.

 

6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Організація може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. 
6.2. Кошти та майно Організації складаються з:
- вступних та членських внесків членів Організації;
- добровільних внесків і добродійних пожертвувань юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних, як юридичних так і фізичних осіб;
- надходжень від діяльності створених підприємств, установ, організацій передбаченої цим Статутом;
- відрахувань від господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією, госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
6.3. Кошти і майно Організації використовуються на:
- виконання статутних завдань Організації;
- створення та розширення матеріальної бази Організації;
- утримання Виконавчої дирекції Організації.
6.4. Кошти та майно Організації, у тому числі й у випадку його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються у доход держави.
6.5. Функції щодо господарського управління майном покладаються на Правління, або за його рішенням на створювані організації, установи. 
6.6. Порядок використання грошових коштів і майна Організації регламентується Радою Організації та контролюється Опікунською радою та Ревізійною комісією Організації відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України. 
6.7. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законом.

 

 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Зміни і доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів Організації.
7.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш, ніж 3/4 від присутніх на Загальних зборах членів Організації. 
7.3. Про зміни, що сталися у статутних документах Організації, підлягають обов’язковій реєстрації в 5-денний строк в реєстраційному органі. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) у порядку, встановленому чинним законодавством. 
8.2. Ліквідація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів або за рішенням суду. Рішення про припинення діяльності Організації вважається прийнятим Загальними зборами, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації.
8.3. Реорганізація Організації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів. 
8.4. Ліквідація Організації проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Загальними зборами, а у разі ліквідації Організації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається судом.
8.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації.
8.6. Ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі за місцем знаходження Організації про його ліквідацію та про порядок та строк подання кредиторами претензій.
8.7. Порядок та строк ліквідації Організації встановлюються Загальними зборами, або судом. Строк для подання претензій становить не менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію Організації. 
8.8. При ліквідації Організації дотримується черговість задоволення вимог держави, кредиторів та найманих працівників. 
8.9. Ліквідаційна комісія:
- оцінює наявне майно; 
- виявляє дебіторів та кредиторів Організації;
- вживає заходи щодо сплати боргів Організації третім особам;
- складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам.
8.10 Організація вважається ліквідованою з моменту виключення її з Державного реєстру об'єднань громадян України.
8.11 Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду завдану Організації, його членам та третім особам згідно норм чинного законодавства України.
8.12 Кошти та інше майно Організації, у разі його ліквідації, не може перерозподілятись між його членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

 

9. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

9.1. Фінансовий рік Організації має термін з 1 січня по 31 грудня календарного року.
9.2. Організація здійснює облік і статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.Погода в Киеве
Украинская Баннерная Сеть


Зроблено в Qwert-media