Головна Новини Контакти
Про організацію Статут Долучитися до фінансування Вступ Галерея


???? ...

Членство

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИБУТТЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ.


Членство в Організації може бути індивідуальним і колективним.

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства які досягли 18-річного віку, є дієздатними у правовому відношенні, визнають Статут Організації та беруть участь в її роботі.

Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, які підтримують цілі та завдання Організації, і надають за власним бажанням матеріальну, інтелектуальну, моральну та іншу підтримку Організації.

Прийом в члени Організації здійснюється Загальними зборами, Радою або Правлінням на підставі письмової заяви особи, що виявила бажання вступити до Організації або протоколу загальних зборів відповідної установи, організації, що прийняла рішення про вступ до Організації. Одночасно членами Організації вважаються всі особи, які взяли участь в його Установчих зборах і погодились стати його членами.

Відмова в прийнятті в члени Організації може бути оскаржена в будь-який час у Раді Організації або на його Загальних зборах. Рішення з цього приводу зазначених керівних органів Організації є остаточним і не може бути оскаржене, окрім випадків виникнення обставин, що знову відкрилися, або на вимогу не менше третини членів Ради Організації чи членів Організації, присутніх на Загальних зборах, що має бути засвідчено їхніми підписами.

Індивідуальні та колективні члени Організації в особі своїх повноважних представників мають рівні права й обов'язки та надалі іменуються членами Громадської організаціії „Українська ініціатива" .

Вихід із членів Організації здійснюється на підставі письмової заяви особи, або протоколу зборів. Підставою для виходу з членів Організації може бути усна заява його члена, яка належним чином оформлена протоколом засідання Загальних зборів, Ради або Правління. Обговорення цього питання може відбуватися тільки за згодою члена Організації, який виходить з нього.

У разі невиконання положень цього Статуту, член Організації може бути виключений із Організації за рішенням Правління, Ради Організації або Загальних зборів. Рішення Правління про виключення з Організації як індивідуальних, так і колективних членів підлягає затвердженню Радою Організації або Загальними зборами.
Розмір та порядок плати членських та вступних внесків встановлюється Правлінням, Радою Організації або Загальними збори.
У разі вибуття як індивідуальних, так і колективних членів із Організації членські та вступні внески не повертаються.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Члени Організації мають право:
- обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Організації;
- брати участь в усіх заходах, що проводить Організації;
- вносити пропозиції до керівних органів Організації з питань, що стосуються його діяльності й вимагати відповіді за суттю проблем, що порушені;
- вільно обговорювати на Загальних зборах (відповідно до встановленого регламенту) питання діяльності Організації і його керівних органів, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
- одержувати повну інформацію про діяльність Організації;
- виходити у встановленому порядку з членів Організації;
- члени Організації мають інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
Колективні члени Організації реалізують зазначені права через своїх повноважних представників.
Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватися положень цього Статуту і сприяти виконанню завдань Організації;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Організації; 
- брати безпосередню участь у діяльності Організації, виконувати вимоги Статуту та інших документів Організації, прийнятих його керівними органами відповідно до їх компетенції;
- своєчасно сплачувати вступний та членські внески.Погода в Киеве
Украинская Баннерная Сеть


Зроблено в Qwert-media